Akty prawne związane z gospodarką odpadami

W tym dziale znajdą Państwo podstawowe akty prawne związane z gospodarką odpadami, takie jak ustawa o odpadach oraz rozporządzenia i inne akty wykonawcze.

 
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. – tekst jednolity ustawa o odpadach
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu  składowanie odpadów
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi sprawozdanie odpady komunalne
USTAWA z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity czystość i porządek w gminach ustawa
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami baza gospodarowania i wytwarzania odpadami
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami zbieranie i przetwarzanie odpadów baza
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 proces odzysku R10
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych opłaty produktowe recykling
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zużyty sprzęt elektroniczny opłaty
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ewidencja odpadów wzory dokumentów
Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” krajowy plan gospodarki odpadami 2014
Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2010 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” program oczyszczania z azbestu
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku zaświadczenie potwierdzające recykling wzór
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie baza danych o zużytym sprzęcie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi gospodarka odpadami komunlanymi
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie wzór zaświadczenie o zużytym sprzęcie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu poziom recyklingu zużytego sprzętu
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu odpady pochodzące ze zużytego sprzętu

Firma EKO-LOGIS od początku swojej działalności kierowała się ściśle wytycznymi przepisów w zakresie gospodarowania odpadami – takimi jak ustawa o odpadach i przepisy związane. Nowa ustawa o odpadach wprowadza wiele zmian do obecnie obowiązująćych przepisów, ale jako firma oferujemy też bezpłatne doradztwo w zakresie utylizacji i recyklingu odpadów. Zapraszamy do współpracy.