Karta przekazania odpadu – czym jest

Karta przekazania odpadu jest podstawowym dokumentem dotyczącym ewidencji odpadów. Obowiązek ewidencji ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów wprowadza art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Zasadniczo do ewidencji odpadów wykorzystywane są dwa dokumenty: karta przekazania odpadu oraz karta ewidencji odpadu.

Karta przekazania odpadu (potocznie KPO)

Karta przekazania odpadu stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionych odbiorców. Obowiązek wystawienia tej karty ciąży na wytwórcy odpadu – ma on obowiązek wypełnić i wystawić kartę w momencie przekazywania odpadów odbiorcy. Istnieje też możliwość przekazywania odpadów za pomocą firmy transportowej, pod warunkiem że na karcie zostaną uwzględnione dane odbiorcy odpadów i miejsce ich dostarczenia. Firma transportowa na karcie przekazania odpadów powinna poświadczyć wykonanie usługi transportu odpadów.

Karta przekazania odpadu sporządzana jest w 3 egzemplarzach. Każda ze stron występujących na karcie, tj. posiadacz odpadu, transportujący odpad oraz odbierający odpad powinien posiadać po jednym egzemplarzu uzupełnionej karty.

Karta przekazania odpadu – jak wypełnić?

Oczywiście, wyżej wymieniona procedura w przypadku usług o charakterze ciągłym i cyklicznym (obsługa dużej budowy, zakładu produkcyjnego czy przetwórczego) jest dość skomplikowana. Ustawodawca, jeśli współpraca odbywa się z tym samym odbiorcą i tym samym transportującym, dopuszcza wystawianie karty przekazania odpadu raz w miesiącu.

Uwaga – jeżeli posiadacz odpadu jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów (np. osoba fizyczna), nie jest wymagane sporządzanie kart przekazania odpadów.

Co powinna zawierać karta przekazania odpadu?

Art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach dokładnie określa, co powinno znajdować się na dokumentach przekazania odpadów. Są to następujące informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby,

2) miejsce przeznaczenia odpadów (w przypadku wytwórcy odpadów),

3) sposoby gospodarowania odpadami oraz dane o ich pochodzeniu (w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów),

4) miejsce pochodzenia odpadów oraz odpowiednio miejsce przeznaczenia.

Karta przekazania odpadu – wzory

Poniżej znajdą Państwo wzory kart przekazania odpadu w dwóch wersjach do pobrania (wersja *.doc oraz *.pdf).

Karta przekazania odpadu (pdf) Karta przekazania odpadu (doc)
karta przekazania odpadu do pobrania wersja pdf karta przekazania odpadu doc do pobrania wersja do edycji wzór

 

Należy pamiętać, że nie każdy jest zobowiązany do przygotowywania ewidencji odpadów. Zobacz, kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów.