Zwolnieni z obowiązku  prowadzenia ewidencji odpadów są m.in.:

a) wytwórcy:
  • odpadów komunalnych,
  • odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy, prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
b) osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne.
            Istnieje możliwość stosowania uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów. Taki rodzaj mogą prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki:
  •  wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
  •  wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, prócz odpadów komunalnych, w ilości do 5 ton rocznie,
  •  transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów.
            Nasza firma wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, świadczy usługi związane z sporządzaniem ewidencji odebranych odpadów dla naszych stałych klientów. Również oferujemy pomoc w sporządzaniu w/w ewidencji dla firm, które po raz pierwszy stanęły przed faktem oddania do Urzędu Marszałkowskiego zbiorczego zestawienie danych o rodzaju i ilości odpadów za poprzedni rok.
            Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11 grudnia 2001 r.określone zostały rodzaje odpadów i ilości (załącznik nr. 1) dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, ze względu na ich nieznaczną szkodliwość oraz potrzebę wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości tych odpadów.
Załącznik nr.1

lp

Rodzaj odpadów

Kod odpadów

Ilość odpadów [Mg]

1. Odpadowa masa roślinna

02 01 03

bez ograniczeń

2. Odchody zwierzęce

02 01 06

bez ograniczeń

3. Odpady kory i korka

03 01 01

do 10

4. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 05

do 10

5. Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 18

do 0,1

6. Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

do 0,01

7. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15 02 03

do 0,1

8. Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13*

do 0,005

9. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

do 5

10. Gruz ceglany

17 01 02

do 5

11. Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 03

do 5

12. Drewno

17 02 01

do 5

13. Szkło

17 02 02

do 5

14. Tworzywa sztuczne

17 02 03

do 5

15. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 04

do 5

16. Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 08 02

do 5