§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i wymagania świadczenia usług przez Jacka Adamczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „EKO-LOGIS Jacek Adamczyk” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bystrzyckiej 26, 54-215 Wrocław, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8982142940,e-mail: info@eko-logis.com.pl, telefon: 71 351-06-06,dalej również jako „EKO-LOGIS”.
 2. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju umów zawieranych z Klientem przez EKO-LOGIS, w drodze złożonego przez Klienta zamówienia na stronie internetowej eko-logis.com.pl.
 3. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej również jako „RODO”), zawierający niezbędne dla Klienta informacje w przedmiocie przetwarzania jego danych osobowych znajduje się w zakładce „Polityka prywatności” mieszczącej się na stronie internetowej niniejszego serwisu.
 4. EKO-LOGIS oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia na odbiór i zagospodarowanie odpadów w zakresie usług oferowanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

§ 2
UMOWA

 1. Poprzez zawarcie Umowy z klientem rozumie się złożenie przez Klienta zamówienia na dostawę kontenera i odbiór odpadów zgodnie z określonym przez Klienta ich rodzajem w cenie wskazanej każdorazowo na stronie internetowej eko-logis.com.pl. EKO-LOGIS tym samym zobowiązuje się w terminach wskazanych w formularzu zamówienia on-line dostarczyć Klientowi wskazany przez Klienta kontener na odpady oraz odebrać odpady od Klienta. Zastrzega się, iż cena za usługę wskazaną w cenniku dotyczy posadowienia kontenera na maksymalny okres 7 dni liczonych od daty posadowienia kontenera. W przypadku przekroczenia przez Klienta ww. terminu użytkowania kontenera z jego winy naliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości wskazanej w cenniku usług i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. EKO-LOGIS zobowiązuje się dostarczyć kontener w stanie bez wad uniemożliwiających jego użytkowanie bez uszczerbku dla interesu Klienta.
 2. Podczas wypełniania formularza zamówienia Klient zobowiązany jest w szczególności określić:
  • rodzaj zamawianego kontenera (rodzaj odpadów, które Klient zamierza w nim umieścić),
  • pojemność zamawianego kontenera,
  • adres dostarczenia kontenera, który jest jednocześnie adresem jego odbioru,
  • datę podstawienia kontenera wraz z preferowanymi godzinami jego podstawienia,
  • datę odbioru kontenera z odpadami wraz z preferowanymi godzinami jego odbioru,
  • w przypadku gdy podmiot zgodnie z art. 66 ust 4 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, odbiór odpadów odbywa się bez wystawiania w systemie BDO karty przekazania odpadów.
 1. Klient pozostaje świadomy, iż powyżej wskazane informacje są informacjami stanowiącymi podstawę realizacji na jego rzecz usługi i wiążą Klienta w powyższym zakresie.
 2. W przypadku gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują konieczność posiadania przez Klienta numeru BDO, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nie wskazanie lub błędne wskazanie numeru BDO.
 3. Wskutek zawarcia Umowy z EKO-LOGIS Klient zobowiązany jest do zapłaty umówionej ceny oraz postępowania z dostarczonym mu kontenerem w sposób odpowiedni tj. nie wykraczającym poza normalny sposób jego użytkowania.
 4. Cena usługi widniejąca w formularzu zamówienia (różniąca się w zależności od typu wybranej przez Klienta usługi) uiszczona zostanie przez Klienta z góry, niezwłocznie po dokonaniu zamówienia kontenera, za pośrednictwem platformy do płatności przelewy24.pl. W celu uchylenia jakichkolwiek wątpliwości zastrzega się, iż cena widniejąca w formularzu zamówienia stanowi cenę brutto usługi.
 5. Klient oświadcza, iż będzie użytkować kontener wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, wskazanym w formularzu zamówienia. Użytkowanie kontenera w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wszelkie ewentualne negatywne konsekwencje z tego wynikające, obciążają w całości Klienta. Tym samym EKO-LOGIS nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa korzystania przez Klienta z kontenera w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 6. Klient oświadcza, iż pozostaje świadomy, że dopuszczalna masa ładunkowa kontenerów dostarczanych przez EKO-LOGIS, będących przedmiotem Umowy została wyszczególniona na niniejszej stronie internetowej.
 7. Klient zobowiązuje się tym samym do korzystania z kontenera zgodnie z poniższymi regułami:
  1. Klient zobowiązuje się wypełnić posadowiony kontener wyłącznie zadeklarowanymi w formularzu zamówienia odpadami,
  2. Klient zobowiązuje się nie przeładowywać kontenera ponad zadeklarowaną masę ładunkowa, o której mowa w ust. 8,
  3. Klient zobowiązuje się nie przeładowywać kontenera ponad jego kubaturę. W celu uchylenia jakichkolwiek wątpliwości Klient zobowiązuje się nie przeładowywać kontenera w sposób powodujący powstanie górki odpadów na kontenerze wystającej ponad linię wytwarzaną przez burty boczne kontenera, bądź wychylanie się odpadów poza jego burty.

§ 3
DOSTARCZENIE I ODBIÓR KONTENERÓW

 1. Poprzez wskazanie w formularzu zamówienia miejsca posadowienia kontenera, Klient oświadcza, iż droga dojazdowa do miejsca posadowienia kontenera jest przejezdna (w tym rodzaj podłoża umożliwia przejazd samochodem obciążonym wagą kontenera).
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie nawierzchni drogi wskutek przejazdu pojazdu EKO-LOGIS w celu dostarczenia kontenera lub odebrania kontenera z odpadami (wyłączając usterki mechaniczne pojazdu).
 3. W przypadku niezapewnienia odpowiedniej drogi dojazdowej do miejsca posadowienia kontenera Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody, w tym w szczególności szkody wynikłe z konieczności przejazdu przez pojazd EKO-LOGIS przez grunty nienależące do Klienta jak np. chodniki, tereny zielone etc.
 4. Klient oświadcza nadto, iż:
  1. posiada tytuł prawny do wskazanego przez niego miejsca posadowienia kontenera lub posiada zgodę odpowiednich osób/instytucji/podmiotów na posadowienie kontenera we wskazanym miejscu,
  2. zapewni możliwość posadowienia i odbioru kontenera wraz z odpadami we wskazane w formularzu zamówienia dni, w godzinach 7:00 – 16:00, z wyjątkiem sobót gdzie usługi świadczone są w godzinach 7:00 – 13:00. W celu uchylenia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się, iż EKO-LOGIS świadczy swoje usługi w dniach od poniedziałku do piątku (godz. 7:00-16:00) oraz w sobotę (godz. 7:00-13:00).
 1. Klient oświadcza, iż na wypadek gdyby odbiór kontenera wraz z odpadami przez EKO-LOGIS nie był możliwy z przyczyn leżących po stronie EKO-LOGIS w dniu wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia, wówczas termin ten ulega przedłużeniu maksymalnie do trzech dni roboczych po dniu, w którym kontener miał zostać odebrany, co niniejszym Klient akceptuje i na co wyraża zgodę.
 2. Brak możliwości odbioru kontenera wraz z odpadami we wskazanym terminie z przyczyn nieleżących po stronie EKO-LOGIS obciąża Klienta. W takim przypadku Klient pozostaje świadomy, iż EKO-LOGIS doliczy Klientowi opłatę dodatkową, w wysokości opłaty za każdy rozpoczęty kolejny tydzień korzystania z kontenera, zgodnie z cennikiem widniejącym na stronie internetowej.

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONTENER

 1. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za dostarczony mu kontener od chwili jego posadowienia, do momentu jego odbioru przez EKO-LOGIS. Klient ponosi odpowiedzialność w szczególności za jego przypadkową utratę bądź uszkodzenie.
 2. Klient zobowiązuje się zwrócić EKO-LOGIS kontener w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnego użytkowania.
 3. Klient nie pozostaje uprawniony do samodzielnego przemieszczania kontenera.
 4. Na wypadek załadowania kontenera odpadami w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem tj. z zadeklarowaną zawartością kontenera przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz EKO-LOGIS należne koszty tytułem transportu kontenera, które wynoszą 250,00 zł brutto oraz do przyjęcia zwrotnego niezadeklarowanych w formularzu zamówienia odpadów. Zastrzega się, iż EKO-LOGIS może wyrazić zgodę na przyjęcie odpadów innych, niż zadeklarowane w formularzu zamówienia wyłącznie w drodze indywidualnych ustaleń poczynionych przez Klienta z EKO-LOGIS. Dopuszczalność poczynienia takich ustaleń uzależniona jest od masy odpadów oraz kodu odpadów znajdujących się w kontenerze.
 5. Klient zobowiązuje się zapełnić kontener wyłącznie do wysokości jego masy całkowitej/wskazanej powierzchni (kubatury) wskazanej w § 2 ust. 8 i 9 Regulaminu.
 6. Na wypadek przeładowania kontenera ponad wskazaną w § 2 ust. 8 Regulaminu dopuszczalną masę całkowitą kontenera:
  1. EKO-LOGIS może odebrać kontener po uprzednim ustaleniu z Klientem dodatkowej opłaty do ceny opłaconej przez Klienta usługi,
  2. EKO-LOGIS z uwagi na niebezpieczeństwo związane z przeładowaniem kontenera może odmówić jego odbioru, zobowiązując Klienta do usunięcia nadmiaru odpadów w nim przebywających do poziomu umożliwiającego bezpieczny transport kontenera.
 1. Na wypadek załadowania kontenera w sposób powodujący powstanie górki odpadów na kontenerze, wystającej ponad linię wytwarzaną przez burty boczne kontenera, bądź wychylanie się odpadów poza jego burty, EKO – LOGIS z uwagi na niebezpieczeństwo związane z transportem kontenera może odmówić jego odbioru, zobowiązując Klienta do usunięcia nadmiaru odpadów lub ułożenia ich w sposób zapewniający bezpieczeństwo w transporcie kontenera tj. ułożenia odpadów w obrębie kubatury kontenera. Klient zobowiązuje się wówczas do pokrycia kosztów transportu kontenera w wysokości 250,00 zł oraz ustalenia z EKO-LOGIS innego terminu odbioru kontenera.
 2. EKO-LOGIS nie ponosi odpowiedzialności za odpady pozostawione wokół kontenera i nie jest zobowiązane do ich uprzątnięcia bądź zabrania.

§ 5
UPRAWNIENIA KONSUMENTA

 1. Na wypadek zawarcia umowy z Klientem będącym osobą fizyczną, zastosowanie znajdują postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie.
 2. Reklamacje na wykonane przez EKO-LOGIS usługi można zgłaszać drogą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu oraz osobiście w siedzibie EKO-LOGIS.
 3. EKO-LOGIS zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszoną reklamację nie później, niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przesłać drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia wypełnionego przez Klienta.
 4. Zawarcie Umowy przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia równoznaczne jest z zawarciem umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W tym stanie rzeczy Klient może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia od Umowy odstąpić bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w przepisach art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Klient może odstąpić od Umowy poprzez złożenie wobec EKO-LOGIS oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, które to oświadczone wysłane zostanie drogą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zgodny z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta znajduje się pod niniejszym Regulaminem.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy w sposób o którym mowa w ust. 5, Umowę uważa się za niezawartą. EKO-LOGIS zobowiązane jest wówczas do niezwłocznego zwrotu wszelkich otrzymanych od Klienta należności (płatności), nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy z którego wykonano zapłatę na rzecz EKO-LOGIS należności, chyba, że Klient wyrazi wolę przyjęcia innego rozwiązania dotyczącego zwrotu środków.
 7. W przypadku gdy Klient skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy w sytuacji, w której żądał rozpoczęcia świadczenia na jego rzecz usług przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty za świadczenie EKO-LOGIS spełnione do chwili odstąpienia przez Klienta od Umowy.
 8. Zastrzega się, iż Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli usługa EKO-LOGIS została wykonana w pełni za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji usługi, iż po spełnieniu świadczenia przez EKO-LOGIS Klient traci powyższe uprawnienie. W celu uchylenia jakichkolwiek wątpliwości zastrzega się, iż w przypadku zgody Klienta na wykonanie usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, w przypadku spełnienia świadczenia przez EKO-LOGIS, Klient traci uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
 9. W przypadku powstania sporu z Klientem, Klientowi przysługuje uprawnienie do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Zastrzega się, iż powyższa informacja nie jest tożsama z wyrażeniem przez EKO-LOGIS zgody na przedmiotowy sposób rozwiązania ewentualnie zaistniałego sporu.

§ 6
UPRAWNIENIA OSOBY FIZYCZNEJ ZAWIERAJĄCEJ UMOWĘ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANĄ Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 1. Z zastrzeżeniem przepisów art. 5564 oraz 5565 k.c., a także ust. 2 niniejszego paragrafu, zawarte w § 5 uprawnienia dotyczące konsumenta przysługują również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy zawarta z EKO-LOGIS umowa na dostawę kontenera na odpady nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 2. Do osoby zawierającej z EKO-LOGIS umowę na dostawę kontenera na odpady, która pozostaje bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą takiej osoby, gdy zawarta z EKO-LOGIS umowa na dostawę kontenera na odpady nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 k.c. nie stosuje się.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dla osób o których mowa w ust. 1 i 2, zgodny z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta znajduje się pod niniejszym Regulaminem.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Z wyłączeniem umów zawieranych z klientami będącymi osobami fizycznymi (Konsumentami) oraz przedsiębiorcami, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy Klienta z EKO-LOGIS rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby EKO-LOGIS.
 3. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.