1.1.  Gospodarka odpadami to bardzo często poruszane zagadnienie zarówno na arenie gospodarki światowej, europejskiej, polskiej, jak i lokalnej – w każdym województwie, gminie oraz w każdym gospodarstwie domowym. Z problemem dotyczącym zagospodarowania wytwarzanych odpadów mamy do czynienia już w naszych domach, kiedy to powinniśmy posegregować powstające „śmieci”. Prawidłowe gospodarowanie odpadami rozpoczyna świadoma segregacja odpadów w każdym gospodarstwie domowym oraz firmie, bądź punkcie usługowym. Następnie poszczególne frakcje odpadów przekazywane są do odpowiednich instytucji, które w prawidłowy sposób poddają je procesom odzysku lub recyklingu. Cały proces gospodarki odpadami jest to zatem wytwarzanie, transportowanie, zbieranie, składowanie oraz przetwarzanie odpadów, a także nadzór nad ilością powstających odpadów oraz ich prawidłowym utylizowaniem.

Brak prawidłowych narzędzi i procedur dotyczących gospodarki odpadami może w znacznym stopniu wpływać na środowisko naturalne i nasze zdrowie. Dlatego tak bardzo istotna jest edukacja z zakresu procedur postępowania z odpadami oraz przekazywanie ich tylko takim podmiotom, które mają doświadczenie i uprawnienia w zakresie utylizacji odpadów.

1.2.  W całym gąszczu przepisów i definicji możemy wyszukać wiele zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Najistotniejsze z nich to:

  • Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany
  • Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych
  • Bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;
  • Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie odpadów
  • Zbieranie odpadów – gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów
  • Odzysk – jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce
  • Recykling – odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach
  • Selektywne zbieranie odpadów – zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami