Odpady towarzyszą nam od zarania dziejów. Jednak dopiero wraz z rozwojem industrializacji w XIX i XX wieku stały się one dużym problemem dla środowiska naturalnego. Podział odpadów może być przeprowadzony na wiele sposobów. Poniżej zapoznają się Państwo z jednym z nich.

W skrócie można powiedzieć, że odpady to substancje oraz materiały ciekłe i stałe, które powstały wskutek działalności człowieka; w swojej formie nieprzydatne, a nieobojętne dla środowiska. Oczywiście spora część odpadów nadaje się do recyklingu i stanowi cenne źródło surowców wtórnych. Jednak duża część składowana jest na wysypiskach lub utylizowana w spalarniach.

Rocznie każdy z nas produkuje ponad 330 kg śmieci komunalnych – w tej kwestii Polska i tak jest jeszcze dużo przed krajami Unii Europejskiej, w których mieszkańcy wyprodukowali w 2019 roku średnio po 502 kg, a w niektórych krajach nawet ponad 800 kg śmieci. W Polsce funkcjonuje niespełna 300 składowisk, które w większości są przepełnione. Na szczęście zauważamy tendencję zwyżkową dotyczącą odsetka odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi – w 2019 roku ponad 55% odpadów komunalnych trafiło do odzysku.

Podział odpadów – jakie odpady wyróżniamy?

Jeśli za kryterium podziału odpadów przyjmiemy miejsce ich powstawania, możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy:

  • odpady komunalne
  • odpady przemysłowe

Odpady komunalne

Podstawowa definicja odpadów komunalnych definiuje je jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Możemy je jednak sklasyfikować również, jako:

  • Odpady komunalne stałe – bardzo różne pod względem składu fizycznego i chemicznego. Najważniejszym czynnikiem jest tutaj poziom wyposażenia budynków na obszarze zbierania odpadów. Chodzi przede wszystkim o wyposażenie techniczno-sanitarne. Skład odpadów uzależniony jest w dużej mierze od stopy życiowej mieszkańców czy rodzaju zabudowy. Odpady komunalne stałe zawierają bardzo duży udział składników organicznych – produkty ich rozkładu nie są też obojętne dla środowiska. Mowa tutaj na przykład o dwutlenku węgla, amoniaku, metanach, azotanach, siarczanach itp. Kolejnym zagrożeniem, jakie tworzą odpady komunalne jest możliwość skażania środowiska przez drobnoustroje chorobotwórcze.
  • Odpady komunalne bytowe – powstają one w obiektach użyteczności publicznej, obsługi ludności i gospodarstwach domowych. Mogą być stałe i ciekłe. Często odpadami komunalnymi bytowymi są także porzucone wraki samochodów oraz odpady uliczne.

Odpady przemysłowe

Odpad przemysłowy stanowi około 80% odpadów, jakie powstają w naszym kraju. Można powiedzieć, że odpady przemysłowe związane są  działalnością człowieka na terenie zakładu przemysłowego. Są to materiały niepożądane w miejscu ich wytworzenia i nieobojętne dla środowiska. Zalicza się do nich na przykład: odpady metaliczne i mineralne, opakowania, smary, oleje, popioły itd.

Odpady przemysłowe są zdecydowanie bardziej jednolite, jeśli chodzi o skład w porównaniu do odpadów komunalnych. Odpad przemysłowy w największej ilości generowany jest przez branże takie jak: hutnictwo, górnictwo, energetyka i ogólnie przemysł ciężki.