2.1.  Zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o odpadach obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

 • wytwórców:
  • odpadów komunalnych,
  • odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  • będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1;
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
 • podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
 • rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5., tzn. określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu o rodzajach i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji

Istnieje również możliwość stosowania uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów. Taki rodzaj mogą prowadzić następujące podmioty:

 • wytwarzające odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
 • wytwarzające odpady inne niż niebezpieczne (oprócz odpadów komunalnych) w ilości do 5 ton rocznie,
 • transportujące odpady wykonujące wyłącznie usługę transportu odpadów,
 • władające powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3.

Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, na prośbę wytwórcy odpadów nasza firma świadczy usługi związane z wystawianiem KPO, a także służy pomocą przy sporządzaniu ewidencji odebranych odpadów oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, które należy złożyć do 15 marca do Urzędu Marszałkowskiego za rok poprzedni.

1.1.  Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku określone zostały rodzaje odpadów i ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ze względu na ich nieznaczną szkodliwość oraz potrzebę wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości tychże odpadów.