1.1.   Karta przekazania odpadu – czym jest

Karta przekazania odpadu jest podstawowym dokumentem dotyczącym ewidencji odpadów. Obowiązek ewidencji ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów wprowadza art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Zasadniczo do ewidencji odpadów wykorzystywane są dwa dokumenty: karta przekazania odpadu oraz karta ewidencji odpadu.

1.1.1. Karta przekazania odpadu (potocznie KPO)

Karta przekazania odpadu stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionych odbiorców. Obowiązek wystawienia tej karty ciąży na wytwórcy odpadu – ma on obowiązek wypełnić i wystawić kartę w momencie przekazywania odpadów odbiorcy.

Od 1 stycznia 2021r Karta przekazania odpadu może być sporządzana tylko i wyłącznie poprzez system BDO. Jedyną możliwością, kiedy KPO może być wystawiona w wersji papierowej jest awaria systemu BDO, która zostanie oficjalnie ogłoszona na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Niestety również możliwość tworzenia kart zbiorczych nie jest już możliwa. Od 1 stycznia 2020 roku KPO musi być wystawiana do każdego transportu odpadów.

1.1.2.Karta przekazania odpadu – jak wypełnić?

Aby wystawić KPO należy zalogować się do systemu BDO, wybrać prawidłowe Miejsce prowadzenia działalności (MPD), z którego chcemy przekazać odpad, a następnie utworzyć nową kartę. W przypadku wytwarzania odpadów w wyniku świadczenia usług lub powstawania odpadów w wyniku działalności liniowej możemy oznaczyć specjalny checkbox i dodać gminę oraz pełny adres, z którego przekazujemy odpad.

Następnie wytwórca uzupełnia dane transportującego i przejmującego odpad, a także wszystkie informacje o odpadach, tj. kod odpadu, masę, datę i godzinę przekazania oraz nr rejestracyjny samochodu, który będzie odbierał odpady. Oczywiście nie zawsze wiadomo jaki samochód przyjedzie po odpad, dlatego transportujący ma możliwość zmiany numeru rejestracyjnego i godziny podczas generowania potwierdzenia, które musi posiadać kierowca w trakcie transportu odpadów. Po dostarczeniu odpadów do Przejmującego sprawdza on zgodność kodu odpadu oraz wagi, które w przypadku niezgodności może odrzucić do korekty. Przekazujący odpady korygując KPO zgadza się na wskazany kod i masę, które następnie musi zatwierdzić Przejmujący odpady. Ostatecznie dostarczenie odpadów zatwierdza Transportujący.

1.1.3.Karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK)

Od 1 stycznia 2020 roku również odbierając odpady komunalne należy wystawić dokument, tzw. Kartę przekazania odpadów komunalnych. KPOK nie generuje jednak sam wytwórca odpadów (czyli zazwyczaj osoba fizyczna), jednak firma odbierająca odpady komunalne lub przekazująca je uprawnionym podmiotom. Wszystkie dane w KPOK wypełnia się analogicznie jak w KPO, tzn. dane Odbierającego lub Przekazującego odpady komunalne, dane Transportującego, dane Przejmującego odpady komunalne wraz z Miejscem prowadzenia działalności, do którego trafiają odpady, a także kod odpadu, numer rejestracyjny samochodu transportującego odpady, datę oraz godzinę rozpoczęcia transportu. Różnicę w przypadku odbioru odpadów komunalnych stanowi dodatkowe podanie gminy, z której odpady są odbierane, a także podanie wagi odebranych odpadów dopiero po zakończeniu transportu.

Uwaga – jeżeli posiadacz odpadu jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów (np. w zawiązku z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów), nie jest wymagane sporządzanie kart przekazania odpadów.

1.2.  Karta ewidencji odpadów / odpadów komunalnych (KEO / KEOK)

Karta ewidencji odpadów jest zbiorczym zestawieniem wszystkich odpadów, które zostały wytworzone, przetworzone oraz przekazane w danym miejscu prowadzenia działalności w ciągu roku kalendarzowego. Jest ona sporządzana dla każdego kodu odpadu osobno.

Karta ewidencji odpadów zawiera następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów, w tym wykonującego usługę transportu odpadów, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres miejsca prowadzenia działalności;
 2. numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
 4. imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami oraz adres zamieszkania lub siedziby, o ile przekazanie odpadów odbywa się z udziałem tych podmiotów;
 5. imię i nazwisko osoby sporządzającej – w przypadku karty ewidencji odpadów;
 6. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby władającego powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3;
 7. rodzaj prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
 8. adres miejsca pochodzenia odpadów, w tym spoza terytorium kraju – z wyłączeniem wytwórców odpadów;
 9. masę odpadów lub suchą masę odpadów oraz kod i rodzaj odpadów
 10. sposób gospodarowania odpadami – w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów;
 11. adres miejsca przeznaczenia odpadów, a w przypadku przeznaczenia odpadów poza terytorium kraju również datę rozpoczęcia transportu, rodzaj środka transportu oraz przewidywaną metodę przetwarzania odpadów

Wzory dokumentów

Poniżej znajdą Państwo wzory kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz kart ewidencji odpadów w dwóch wersjach do pobrania (wersja *.doc oraz *.pdf).Należy pamiętać, że nie każdy jest zobowiązany do przygotowywania ewidencji odpadów. Zobacz, KTO JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW?