Co to jest BDO?

Jest to ogólnopolski system, który ma na celu rejestrowanie wszystkich kroków podejmowanych w związku z gospodarką odpadami. Są w nim uwzględnione odpady:

  • wytworzone,
  • transportowane,
  • zbierane,
  • przetwarzane,

a także produkty w opakowaniach wprowadzane do obrotu gospodarczego.

Kto musi być zarejestrowany w BDO?

Do bazy BDO powinny zarejestrować się zatem wszystkie podmioty, które transportują, odbierają, zbierają, przetwarzają oraz utylizują odpady, ale także wytwórcy odpadów.

Czy zatem w systemie powinien być uwzględniony każdy człowiek?

Oczywiście nie! Istnieją bowiem przepisy, które zwalniają z rejestracji w BDO.

Kto jest zwolniony z rejestru BDO?

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach wpisowi do rejestru nie podlegają:

  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne
  • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
  • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady
  • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1

Jak zarejestrować się w BDO?

Podmioty, które mają obowiązek rejestracji, powinny zalogować się do systemu BDO zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl poprzez prywatny Profil Zaufany. Następnie muszą wypełnić oraz przesłać formularz wniosku rejestrowego. Niestety za brak wymaganej rejestracji w systemie można otrzymać administracyjną karę pieniężną w wysokości od 5 000 do 1 000 000 zł.

BDO – kary finansowe

System BDO ma na celu nadzór nad całym obiegiem wytwarzanych odpadów, co oznacza również przeciwdziałanie nielegalnym procederom związanym z gospodarką odpadami, dlatego za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami możną również otrzymać kary pieniężne, a nawet karę pozbawienia wolności

Co można zrobić w systemie BDO po otrzymaniu numeru rejestrowego?

Otrzymanie wpisu do rejestru BDO pozwala na generowanie kart przekazania odpadów (KPO), kart przekazania odpadów komunalnych (KPOK), tworzenie kart ewidencji odpadów (KEO) oraz kart ewidencji odpadów komunalnych (KEOK), a także sporządzanie sprawozdań o odpadach oraz aktualizowanie danych podmiotu. Jest to bowiem narzędzie, dzięki któremu wszystkie informacje o gospodarowaniu odpadami możemy „przechowywać” w jednym miejscu.

Zarówno ewidencja, jak i sprawozdawczość miały zostać w pełni przeniesione do bazy BDO już w 2019 roku. Niestety prace prowadzone nad tworzeniem oraz doskonaleniem systemu, a przede wszystkim wprowadzony na terenie całego kraju stan epidemii spowodował wielokrotne zmiany terminów i procedur związanych z prowadzeniem dokumentacji i terminami związanymi z gospodarowanie odpadami. Ostatecznie prowadzenie pełnej ewidencji odpadów wyłącznie w systemie BDO zaczęło funkcjonować od 1 stycznia 2020r.

BDO – terminy sprawozdań za 2021

Aktualnie terminy na składanie sprawozdań za 2020 rok wróciły do pierwotnych zapisów z Ustawy o odpadach i są następujące:

§  31 stycznia 2022 r.sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdania prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdania o zebranych odpadach komunalnych

§  15 marca 2022 r. – roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) 

§  15 marca 2022 r. – roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę

§  15 marca 2022 r. – roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) 

Ustawa o odpadach z 14 maja 2020 r. – ewidencja odpadów

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. wprowadziła również zniesienie obowiązku wprowadzania ewidencji papierowej do systemu BDO, co nie dotyczy jednak prowadzenia ewidencji papierowej w przypadku awarii systemu BDO. Dla wielu firm, które złożyły wnioski i cały czas oczekiwały na wpis do rejestru BDO bardzo ważny był zapis, że mogły one stosować papierową ewidencję pozostawiając pole na numer BDO puste. Niestety z dniem 31.12.2020 r. taka możliwość wygasła i aktualnie możliwość wystawiania KPO/KPOK w formie papierowej jest dopuszczona wyłącznie w przypadku awarii systemu BDO, która zostanie oficjalnie ogłoszona.