Reklamacje

  1. Reklamacje na wykonane przez EKO-LOGIS usługi można zgłaszać drogą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu oraz osobiście w siedzibie EKO-LOGIS.
  2. EKO-LOGIS zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszoną reklamację nie później, niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przesłać drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia wypełnionego przez Klienta.

Zwroty

  1. Klient może odstąpić od Umowy poprzez złożenie wobec EKO-LOGIS oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, które to oświadczenie wysłane zostanie drogą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy w sposób, o którym mowa w ust. 5, umowę uważa się za niezawartą. EKO-LOGIS zobowiązane jest wówczas do niezwłocznego zwrotu wszelkich otrzymanych od Klienta należności (płatności), nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy, z którego wykonano zapłatę na rzecz EKO-LOGIS należności, chyba że Klient wyrazi wolę przyjęcia innego rozwiązania dotyczącego zwrotu środków.
  2. W przypadku gdy Klient skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy w sytuacji, w której żądał rozpoczęcia świadczenia na jego rzecz usług przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty za świadczenie EKO-LOGIS spełnione do chwili odstąpienia przez Klienta od Umowy.
  3. Zastrzega się, iż Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli usługa EKO-LOGIS została wykonana w pełni za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji usługi, iż po spełnieniu świadczenia przez EKO-LOGIS Klient traci powyższe uprawnienie. W celu uchylenia jakichkolwiek wątpliwości zastrzega się, iż w przypadku zgody Klienta na wykonanie usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, w przypadku spełnienia świadczenia przez EKO-LOGIS, Klient traci uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
  4. W przypadku powstania sporu Klientowi przysługuje uprawnienie do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Zastrzega się, iż powyższa informacja nie jest tożsama z wyrażeniem przez EKO-LOGIS zgody na przedmiotowy sposób rozwiązania ewentualnie zaistniałego sporu.