Wszelkie działania w zakresie gospodarki odpadami są regulowane przez wiele aktów prawnych. Niełatwo wymienić wszystkie z nich, jednak podstawę działań z odpadami regulują:

• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r

• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r

• Ustawa z dnia 23 stycznia 2020r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

• Rozporządzenie w sprawie Katalogu odpadów

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów i ilości odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji odpadów