Nowa ustawa o odpadach –  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – najważniejsze zmiany

 

I. Nowe decyzje w zakresie – programu do gospodarki odpadami

        Zasadniczą zmianą wprowadzoną wraz z nową ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest zmiana regulacji w zakresie obowiązku uzyskania odpowiednich decyzji w obszarze wytwarzania odpadów oraz  wytwarzania odpadów w związku z prowadzeniem instalacji.

        Do tej pory podmioty świadczące usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych były zobowiązane do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

        Programu gospodarki odpadami zawierał informacje odnośnie: rodzajów odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z prowadzoną działalnością usługową,sposób ich magazynowania wytworzonych odpadów oraz sposób zapobiegania ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

        Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami, wydawana zostawała na nie dłużej niż 10 lat. Natomiast dla podmiotów prowadzących działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych na czas nie dłuższy niż 5 lat.

        Wraz z wejściem w życie ustawy o odpadach, nie jest już wymagane zgodnie z art. 231. 1 składanie:

– decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

– decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,

– informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

        Dokładne zapisy dotyczące wymogów uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacjach zostały przeniesione do ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 180a, 181, 184), w której istnieje zapis iż, pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

– o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych,

– o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

        Wytwórcy odpadów nie prowadzący instalacji, obowiązani są do przekazania informacji o ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, w postaci kart przekazania oraz ewidencji odpadów jeżeli wytwarzają:

– odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,

– powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

II. Utrata statusu odpadu

Zgodnie z art. 14 określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi – rozumianemu jako proces którego głównym wynikiem jest użyteczne zastosowanie odpadu, w tym recykling, łącznie spełniają następujące warunki:

– przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,

– istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji, lub popyt na nie,

– dana substancja lub przedmiot spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach oraz w normach mających zastosowanie do produktu,

– zastosowanie substancji lub przedmiotu nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Przedmioty lub substancje które przestały spełniać w/w warunki są odpadami. Równocześnie wraz z utratą przez przedmiot lub substancję statusu odpadu, zakazuje się ich łączonego magazynowania wraz z odpadami.

 

III. Nowe pojęcia

przygotowanie do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania;

 

bioodpady – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;

 

odpady zielone –  rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;

 

przetwarzanie – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;

 

selektywne zbieranie – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;

IV. Definicje zmienione

gospodarowanie odpadami

było :

rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów;

jest:

rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;

 

odpady

było:

oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany;

jest:

rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany;

 

odzysk

było:

rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpad ów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w

załączniku nr 5 do ustawy;

jest:

rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;

 

recykling

było:

rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii;

jest:

rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;

 

unieszkodliwianie odpadów

było:

rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;

jest:

rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego

procesu jest odzysk substancji lub energii;

 

zbieranie odpadów

było:

rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

jest:

rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym

wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

 

magazynowanie odpadów

było:

rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,

jest:

rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,

b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,

c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;