Odpady towarzyszą nam od zarania dziejów, jednak wraz z rozwojem industrializacji w XIX i XX wieku opdady stały się coraz większym problemem, a ich wpływ na środowisko naturalne stał się coraz bardziej istotny. Podział odpadów może być przeprowadzony na wiele sposób – oto przykład jednego z nich. Zobacz też: klasyfikacja odpadów

W skrócie można powiedzieć, że odpady to substacje i materiały, ciekłe i stałe, które powstały w skutek działalności człowieka, w swojej formie nieprzydatne, a nie obojętne dla środowiska. Oczywiście spora część odpadów nadaje się do recyklingu, stanowią one cenne źródło surowców wtórnych. Gros odpadów składowane jest jednak na wysypiskach lub utylizowane w spalarniach odpadów.

Rocznie każy z nas produkuje ponad 350 kg śmieci, w tym przypadku Polska i tak jest jeszcze dużo przed krajami zachodniej europy, w których mieszkańcy produkują ponad 1000 kg śmieci. W Polsce funkcjonuje kilkaset składowisk, które są w większosci przepełnione. Receptą na to ma być nowa ustawa o odpadach , która wprowadza bardzo wysokie normy w zakresie sortowania odpadów i odzysku surowców wtórnych. Dzięki temu większość odpadów komunalnych trafiać będzie do tzw. RIPOK-ów (Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Na efekty ich działania trzeba będzie jednak poczekać. 

Jeśli przyjmiemy za kryterium podziału odpadów – miejsce ich powstawania – możemy wyróżnić 2 podstawowe grupy:

  • odpady komunalne
  • odpady przemysłowe 

Bardziej szczegołowo możemy odpady podzielić na następujące podkategorie:

Odpady komunalne stałe – bardzo różne pod względem składu fizycznego i chemicznego. Najważniejszym czynnikiem jest tutaj poziom wyposażenia budynków na obszarze zbierania odpadów. Chodzi przede wszytskim o wyposażenie techniczno-sanitarne. Skład odpadów zalezy mocno od stopy życiowej mieszkańców, rodzaju zabudowy. Odpady te zawierają bardzo duży udział składników organicznych – produkty ich rozkładu nie są też obojętne dla środowiska. Na przykład powstaje: CO2, amoniak, metan, azotany, siarczany, itd. Kolejnym zagrożeniem jakie tworzą odpady komunalne to możliwość skażanie środowiska przez drobnoustroje chorobotwórcze (przede wszyskim skażenie wód i powietrza).

Odpady komunalne bytowe – powstają w obiektach użyteczności publicznej, obsługi ludności i gospodarstwach domowych. Mogą być stałe i ciekłe. Mogą też to być porzucone wraki samochodów oraz odpady uliczne.

Odpady przemysłowe – to około 91% odpadów jakie powstają w naszym kraju. Można powiedzieć, że odpady przemysłowe związane są  działalnością człowieka na terenie zakładu przemysłowego. Oczywiście te materiały, które są niepożądane w miejscu ich wytworzenia. Muszą też być nieobojętne dla środowiska. Zalicza się do nich na przykład: odpady metaliczne, mineralne, opakowania, smary, oleje, popioły, itd. Są zdecydowanie bardziej jednolite jeśli chodzi o skład w porównaniu z odpadami komunalnymi. Jeśli chodzi o branże, które generują najwięcej odpadów, to należą do nich: hutnictwo, górnictwo, energetyka i ogólnie przemysł ciężki.