Wrocław, 23 czerwca 2013.


Jakie są podstawowe obowiązki wytwórcy, a jakie posiadacza odpadów?


Wytwórca odpadów,

rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.


Obowiązki posiadacza odpadów

Posiadacz odpadów

,rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów – każdego kto włada odpadami.

Posiadaczy odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, ma również obowiązek prowadzenia ilościowej oraz jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z  katalogiem odpadów z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów.

Ewidencję odpadów prowadzi się za pomocą:

– karty ewidencji opadu,

– karty przekazania odpadu,

Posiadacz odpadów przekazujący odpady na składowisko oraz zarządzający składowiskiem odpadów obowiązani są prowadzić ewidencję dodatkowo (w zależności od kodu odpadu) przy użyciu:

1) podstawowej charakterystyki odpadów;

2) wyników testów zgodności

Ewidencję, można prowadzić w systemie teleinformatycznym, zapewniającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.

Posiadacz odpadów, jak również podmiot prowadzący transport obowiązany jest do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty), a także do udostępniania ewidencji na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli

Zródło: http://www.mos.gov.pl/artykul/3264_sprawy_ogolne/18013_wzor_karty_ewidencji_odpadow.htm


Karta przekazania odpadu

Informacje n/t karty przekazania odpadów znajdują się pod tym linkiem.


Karta ewidencji odpadu

W skrócie jest to zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadu z podziałem na kody. Sporządzanie kart ewidencji odpadu ciąży na posiadaczu odpadów. Zawiera ona kompleksową informację na temat przyjętych odpadów, w tym informacje n/t recyklingu i składowania.

Do pobrania:

Karta ewidencji odpadu w wersji word  wytwórca odpadów - wzór karty ewidencji odpadu
Karta ewidencji odpadu w wersji pdf  wytwórca odpadów - wzór karty ewidencji odpadów

 

 

 

 

 

 

TAGI: wytwórca odpadów, obowiązki wytwórcy odpadów, obowiązki posiadacza odpadów, karta przekazania odpadów wzór, karta ewidencji odpadu wzór, karta ewidencji odpadu do pobrania, informacje n/t odpadów