Nielegalny wywóz odpadów – przepisy

Zgodnie z obowiązującym prawem (Kodeks wykroczeń) osoba, która porzuci śmieci w miejscu niedozwolonym, musi liczyć się z grzywną od 20 do 10 000 zł lub więcej.Takie kary dotyczą zwykle mniejszych przewinień, a zasądzona kwota zależy od skali wykroczenia i jego szkodliwości. Kodeks wykroczeń precyzuje także, że osoby, które porzucają odpady w miejscach takich jak drogi, ulice, trawniki, grunty polne, obszary kolejowe, tereny leśnej podlega karze nie niższej niż 500 zł.

Trzeba też mieć świadomość, że za nielegalny wywóz odpadów, można również odpowiadać karnie. Kodeks karny (art. 183) przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy odpady stanowią zagrożenie dla środowiska, a także zdrowia i życia ludzi. Tak jest na przykład wtedy, gdy wyrzuca się odpady niebezpieczne, mogące skazić glebę i wodę pitną, zagrażając zdrowiu i życiu ludzi lub zwierząt.

Zgodnie z art. 162 Kodeksu wykroczeń, oprócz wspomnianych kar sprawca może zostać obciążony kosztami usunięcia odpadów, a także naprawy ich skutków (np. rekultywacji terenu). Trzeba mieć świadomość, że często są to bardzo wysokie kwoty.

Kara za składowanie odpadów na posesji

Nie każdy wie, że nawet na własnej posesji nie wolno składować odpadów przez długi czas. Kodeks wykroczeń w artykule 117 wskazuje, że właściciel terenu jest zobowiązany utrzymać na nim porządek. Osoby, które nie zastosują się do tego obowiązku, muszą liczyć się z grzywną do 1 500 zł. Dodatkowo, jeśli nasze odpady uszkodzą na przykład ogrodzenie sąsiada lub w inny sposób wpłyną negatywnie na jego posesję, sprawca może być zobowiązany do usunięcia tych szkód na własny koszt.

Z kolei jeśli wyrzucimy nieprzystosowane do tego odpady do śmietników komunalnych, możemy zostać obciążeni kosztami ich prawidłowego usunięcia, a także kosztami ewentualnej naprawy pojazdów do odbioru śmieci lub zniszczonej infrastruktury, np. linii sortujących śmieci.

Jak uniknąć kary za nieprawidłowe wyrzucanie odpadów?

Tzw. trudnymi odpadami (innymi niż komunalne) zajmują się wyspecjalizowane firmy. Dotyczy to zarówno odpadów remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych, jak i odpadów niebezpiecznych czy elektrośmieci. Wystarczy zamówić kontener, a firma podstawi go we wskazane miejsce i odbierze po zapełnieniu. Odpady zostaną zutylizowane zgodnie z prawem i bezpiecznie dla środowiska. Wynajęcie kontenera jest relatywnie tanie, szczególnie w odniesieniu do potencjalnych kar za nieprawidłowe pozbywanie się śmieci. 

Jeśli masz relatywnie mało odpadów, możesz je zawieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK-a) nieodpłatnie. W tej sytuacji trzeba jednak dostarczyć je na miejsce zbiórki samodzielnie, co w przypadku odpadów remontowo-budowlanych czy gabarytów może być kłopotliwe.