Gdzie zanieść zużyte baterie?

Baterie  wystarczy zanieść do odpowiedniego punktu zbiórki. To między innymi:

Punkty zbiórki w sklepach – wiele sklepów, zwłaszcza te oferujące sprzęt elektroniczny, baterie lub chemię domową, ma specjalne pojemniki na zużyte baterie. Możesz tam bezpłatnie pozostawić swoje stare baterie.

Punkty recyklingu odpadów niebezpiecznych – niektóre gminy lub miasta oferują punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych, gdzie można oddać nie tylko baterie, ale także inne niebezpieczne odpady, takie jak farby, rozpuszczalniki czy chemikalia.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – w niektórych miejscach funkcjonują punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które przyjmują różnego rodzaju odpady, w tym baterie.

Dodatkowo niektóre szkoły, biblioteki lub urzędy mogą prowadzić własne punkty zbiórki baterii jako część edukacji ekologicznej i działań na rzecz społeczności. Warto również zwrócić uwagę na lokalne akcje ekologiczne, które mogą obejmować zbiórkę baterii. Takie akcje są często organizowane przez różnego rodzaju instytucje lub stowarzyszenia.

Dlaczego nie można wyrzucać baterii do zwykłego śmietnika?

Baterie zawierają szereg niebezpiecznych substancji, takich jak ołów, kadm, rtęć, nikl, lit i kwas siarkowy, które mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Gdy baterie trafiają na wysypiska, te toksyczne substancje mogą wyciekać do gleby i wody, zanieczyszczając ekosystemy i potencjalnie dostając się do łańcucha pokarmowego.

Ponadto, niektóre baterie, szczególnie te litowe, mogą stanowić zagrożenie pożarowe, gdy są uszkodzone lub niewłaściwie składowane. Wyrzucanie ich do zwykłego śmietnika zwiększa ryzyko pożarów na wysypiskach i w zakładach przetwarzania odpadów.
I co także istotne, baterie zawierają metale i inne materiały, które mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane przez procesy recyklingu. Wyrzucanie baterii do śmieci oznacza marnowanie cennych zasobów, które mogłyby być ponownie wprowadzone do obiegu.