Podział odpadów

Odpady towarzyszą nam od zarania dziejów. Jednak dopiero wraz z rozwojem industrializacji w XIX i XX wieku stały się one dużym problemem dla środowiska naturalnego. Podział odpadów może być przeprowadzony na wiele sposobów. Poniżej zapoznają się Państwo z jednym z nich.

Zobacz też: klasyfikacja odpadów

W skrócie można powiedzieć, że odpady to substancje oraz materiały ciekłe i stałe, które powstały w skutek działalności człowieka; w swojej formie nieprzydatne, a nieobojętne dla środowiska. Oczywiście spora część odpadów nadaje się do recyklingu i stanowi cenne źródło surowców wtórnych. Jednak zdecydowana większość składowana jest na wysypiskach lub utylizowana w spalarniach.

Rocznie każdy z nas produkuje ponad 350 kg śmieci – w tej kwestii Polska i tak jest jeszcze dużo przed krajami Europy Zachodniej, w których mieszkańcy produkują ponad 1000 kg śmieci. W Polsce funkcjonuje kilkaset składowisk, które w większości są przepełnione. Receptą na to ma być nowa ustawa o odpadach wprowadzająca wysokie normy w zakresie sortowania odpadów i odzysku surowców wtórnych. Dzięki temu większość odpadów komunalnych trafiać będzie do tzw. RIPOK-ów, czyli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Na efekty ich działania trzeba będzie jednak poczekać.

Podział odpadów –  komunalne i przemysłowe

Jeśli za kryterium podziału odpadów przyjmiemy miejsce ich powstawania, możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy:

  • odpady komunalne (stałe, bytowe),
  • odpady przemysłowe.

Podział odpadów komunalnych:

Odpady komunalne stałe

Bardzo różne pod względem składu fizycznego i chemicznego. Najważniejszym czynnikiem jest tutaj poziom wyposażenia budynków na obszarze zbierania odpadów. Chodzi przede wszystkim o wyposażenie techniczno-sanitarne. Skład odpadów uzależniony jest w dużej mierze od stopy życiowej mieszkańców czy rodzaju zabudowy.

Odpady komunalne stałe zawierają bardzo duży udział składników organicznych – produkty ich rozkładu nie są też obojętne dla środowiska. Mowa tutaj na przykład o dwutlenku węgla, amoniaku, metanach, azotanach, siarczanach itp. Kolejnym zagrożeniem, jakie tworzą odpady komunalne jest możliwość skażania środowiska przez drobnoustroje chorobotwórcze.

Odpady komunalne bytowe

Powstają w obiektach użyteczności publicznej, obsługi ludności i gospodarstwach domowych. Mogą być stałe i ciekłe. Często odpadami komunalnymi bytowymi są także porzucone wraki samochodów oraz odpady uliczne.

Odpady przemysłowe

Odpad przemysłowy stanowi około 91% odpadów, jakie powstają w naszym kraju. Można powiedzieć, że odpady przemysłowe związane są  działalnością człowieka na terenie zakładu przemysłowego. Są to materiały niepożądane w miejscu ich wytworzenia i nieobojętne dla środowiska. Zalicza się do nich na przykład: odpady metaliczne i mineralne, opakowania, smary, oleje, popioły itd.

Odpady przemysłowe są zdecydowanie bardziej jednolite, jeśli chodzi o skład w porównaniu do odpadów komunalnych. Odpad przemysłowy w największej ilości generowany jest przez branże takie jak: hutnictwo, górnictwo, energetyka i ogólnie przemysł ciężki.