Karta przekazania odpadu jest podstawowym dokumentem dotyczącym ewidencji odpadów. Obowiązek ewidencji ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów wprowadza art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. Zasadniczo do ewidencji odpadów wykorzystywane są dwa dokumenty:  karta przekazania odpadu oraz karta ewidencji odpadu.

  • Karta przekazania odpadu (potocznie KPO): 

Karta stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionych odbiorców. Obowiązek wystawienia karty przekazania odpadu ciąży na wytwórcy odpadu – ma on obowiązek wypełnić i wystawić kartę przekazania odpadu w momencie przekazywania go odbiorcy. Istnieje też możliwość przekazywania odpadów za pomocą firmy transportowej, pod warunkiem, że na karcie zostaną uwzględnione dane odbiorcy odpadów i miejsce ich dostarczaenia. Firma transportowa powinna na karcie poświadczyć wykonanie usługi transportu odpadów.

Karta przekazania odpadu sporządzana jest w 3 egzemplarzach, każda ze stron wystąpujących na karcie, tj. posiadacz odpadu, transportujący odpad oraz odbierający odpad powinien posiadać po jednym egzemplarzu uzupełnionej karty.

Oczywiście ww. procedura w przypadku usług o charakterze ciągłym i cyklicznym (obsługa dużej budowy, zakładu produkcyjnego, przetwórczego) jest dość skomplikowana. Ustawodawca, jeśli współpraca odbywa się z tym samym odbiorcą i tym samym transportujacym, dopuszcza wystawianie KPO raz w miesiącu.

Ważne: w przypadku jeżeli posiadacz odpadu jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów (np. osoba fizyczna) – nie jest wymagane sporządzanie kart przekazania odpadów.

  • Co powinna zawierać karta przekazania odpadu:

Art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach określa co powinno znajdować się na dokumentach przekazania odpadów, tj:

1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby;

2) miejsce przeznaczenia odpadów – w przypadku wytwórcy odpadów;

3) sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu – w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego

przetwarzanie odpadów;

4) miejsce pochodzenia  odpadów oraz odpowiednio: miejsce przezn

  • Wzory kart:

Poniżej znajdą Państwo wzory kart przekazania odpadu (wersja *.doc oraz *.pdf) – do pobrania

Karta przekazania odpadu (PDF) Karta przekazania odpadu (DOC)
karta przekazania odpadu do pobrania wersja pdf karta przekazania odpadu doc do pobrania wersja do edycji wzór

Uwaga!! Nie każdy jest zobowiązany do przygotowywania ewidencji odpadów, zobacz kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów?