Karta przekazania odpadów i karta ewidencji odpadów – czym się różnią?

Do ewidencji odpadów wykorzystuje się dwa dokumenty. Pierwszym z nich jest karta ewidencji odpadów, czyli dokument prowadzony w systemie rocznym. Poświadcza on, co dzieje się z odpadami w czasie, gdy znajdują się one u posiadającego do momentu przetworzenia ich lub oddania kolejnemu posiadaczowi.

Drugim dokumentem jest karta przekazania odpadu.

Czym jest karta przekazania opadu?

Karta przekazania odpadu (w skrócie KPO) jest jednorazowym dokumentem potwierdzającym, że prawidłowo i zgodnie z prawem przekazałeś (indywidualnie lub jako firma) wyprodukowane odpady uprawnionemu odbiorcy. Sporządzana jest w dwóch egzemplarzach – jeden dla przekazującego odpady, jeden dla odbierającego. Jako posiadacz odpadów masz obowiązek:

 • uzupełnić kartę przekazania odpadów,
 • przekazać ją odbiorcy, który potwierdzi na niej przyjęcie odpadów.

Jeśli zdecydujesz się na przekazanie odpadów firmie transportowej dopilnuj, aby w karcie zostały uwzględnione dane firmy oraz miejsce dostarczenia odpadów. Obowiązkiem firmy transportowej z kolei jest potwierdzenie, że prawidłowo wykonała swoją usługę – zrobi to, zapisując odpowiednią datę na karcie.

Odpady – co trzeba o nich wiedzieć w związku z KPO?

Odpady to wszystkie przedmioty powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej lub resztki surowca odrzucane w trakcie produkcji. Dzielą się one na dwie podstawowe grupy: zwykłe oraz niebezpieczne. Zgodnie z definicją odpadami niebezpiecznymi są wszystkie odpady toksyczne, radioaktywne czy łatwopalne – takie, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. Mogą to być na przykład:

 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki lub opakowania po nich,
 • chemikalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W przypadku zlecenia przewożenia odpadów niebezpiecznych pamiętaj, aby do KPO wpisać numer rejestracyjny pojazdu, który będzie je transportował. Przewożenie tego rodzaju odpadów niebezpiecznych jest bowiem regulowane prawnie.

Co powinna zawierać karta przekazania odpadu?

W artykule 66. ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku dokładnie określono, co powinno znajdować się w karcie przekazania odpadów. Najważniejsze są imię i nazwisko (nazwa) oraz adres zamieszkania (siedziby) posiadającego odpady. Jeśli chodzi o same odpady, to karta powinna zawierać takie informacje, jak:

 • masa, kod oraz nazwa danego rodzaju odpadów,
 • miejsce ich pochodzenia oraz przeznaczenia,
 • sposób gospodarowania nimi,
 • częstotliwość zbierania,
 • sposób transportu,
 • przewidywana metoda przetwarzania.

Przekazujący odpady nie jest zobowiązany do sporządzenia KPO w przypadku, gdy zwolniono go z konieczności prowadzenia ewidencji produkowanych odpadów.

Kto jest zwolniony z ewidencji prowadzenia odpadów?

Ewidencją odpadów nazywamy ustawowy obowiązek polegający na dokumentowaniu rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobu postępowania z nimi. Istnieją jednak pewne grupy, które z tego obowiązku są zwolnione. Są to między innymi:

 • wytwórcy odpadów komunalnych,
 • osoby niebędące przedsiębiorcami i wykorzystujące odpady na potrzeby własne.

Kto wystawia kartę przekazania odpadów?

Kartę przekazania odpadów wystawia osoba posiadająca i przekazująca odpady. Wzór KPO bez problemu znajdziesz w Internecie. Ekologis na swojej stronie internetowej zapewnia go w dwóch formatach: .doc oraz .pdf. Znajdziesz je na stronie: https://eko-logis.com.pl/regulacje-prawne/karta-przekazania-odpadu/.