Jakie są podstawowe obowiązki wytwórcy, a jakie posiadacza odpadów?

Kim jest wytwórca odpadów?

Wytwórca odpadów to każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadóworaz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Kim jest posiadacz odpadów?

Posiadacz odpadów to wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów – każdego kto włada odpadami.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, ma również obowiązek prowadzenia ilościowej oraz jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z  katalogiem odpadów z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów.

Ewidencję odpadów prowadzi się za pomocą:

– karty ewidencji opadu,

– karty przekazania odpadu,

Posiadacz odpadów przekazujący odpady na składowisko oraz zarządzający składowiskiem odpadów zobowiązani są prowadzić ewidencję dodatkowo (w zależności od kodu odpadu) przy użyciu:

1) podstawowej charakterystyki odpadów;

2) wyników testów zgodności

Ewidencję, można prowadzić w systemie teleinformatycznym, zapewniającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.

Posiadacz odpadów, jak również podmiot prowadzący transport obowiązany jest do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty), a także do udostępniania ewidencji na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli

Zródło: http://www.mos.gov.pl/artykul/3264_sprawy_ogolne/18013_wzor_karty_ewidencji_odpadow.htm

Karta przekazania odpadu

Informacje n/t karty przekazania odpadów znajdują się pod tym linkiem.

Karta ewidencji odpadu

W skrócie jest to zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadu z podziałem na kody. Sporządzanie kart ewidencji odpadu ciąży na posiadaczu odpadów. Zawiera ona kompleksową informację na temat przyjętych odpadów, w tym informacje n/t recyklingu i składowania.

Prowadzenie ewidencji towarów niebezpiecznych

Kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych powinni prowadzić sprzedawcy odpadów, jak również pośrednicy w obrocie odpadami. Karta jest specjalnym formularzem, o który dodatkowo została poszerzona obecnie istniejąca ewidencja.

Odpady niebezpieczne podczas zarządzania nimi nie mogą w żadnym wypadku stanowić zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin czy zwierząt. Nie powinny także powodować uciążliwości poprzez swój zapach lub hałas.

Co o odpadach niebezpiecznych mówi ustawa?

Podstawowa definicja odpadów niebezpiecznych mówi o tym, że stanowią one szczególne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Dlatego też, tak ważne jest właściwe zarządzanie nimi i bieżąca kontrola poszczególnych procesów. Warto zauważyć, że odpady niebezpieczne powstają nie tylko w sektorze gospodarczym, ale również gospodarstwach domowych.

Czym dokładnie są odpady niebezpieczne?

Do szczególnie niebezpiecznych odpadów można zaliczyć takie, które ze względu na swoją toksyczność, radioaktywność, czy zakaźny charakter mogą powodować realne zagrożenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla ludzi i zwierząt.

Taki rodzaj odpadów może być niebezpieczny zarówno w krótkim okresie, jak również w dłuższej perspektywie czasowej. Zazwyczaj powstają one, jako produkty uboczne, czy też pozostałości różnych procesów technologicznych.

Dokładną listę substancji i odpadów szczególnie niebezpiecznych w naszym kraju określono na liście A załącznika nr 2 do ustawy. Są to takie produkty, które posiadają przynajmniej jedną właściwość ukazaną w załączniku nr 4.

Istnieje również druga grupa, która należy do kategorii lub rodzajów odpadów na liście B załącznika nr 2 i zawierające jakikolwiek ze składników, jakie wymieniono w załączniku nr 3 i co najmniej jedną z właściwości, jaka występuje w załączniku nr 4.

Najważniejsze grupy odpadów niebezpiecznych

Spośród różnych substancji i odpadów niebezpiecznych można wyróżnić takie, które wymagają szczególnego postępowania podczas utylizacji.

Są to:

  •  Baterie i akumulatory
  • Odpady azbestowe
  •  Odpady medyczne i weterynaryjne
  • Oleje i smary
  • Odpady zawierające PCB

Dokładny spis wszystkich substancji oraz ich kategorii zawierają wspomniane wyżej załączniki do ustawy. Szczególnie powinni się z nimi zapoznać właściciele przedsiębiorstw wytwarzających odpady, gdyż być może w ich przypadku zachodzi potrzeba dokładnej ewidencji i zaklasyfikowania tych odpadów, jako szczególnie niebezpieczne.