Do naszych obowiązków należy utylizacja odpadów. Duża część osób, nie wiem dokładnie na czym ten proces polega. Należy wyjść od pytania czy utylizacja jest w ogóle częścią gospodarki odpadami? Odpowiedź na to pytanie z punktu widzenia osoby, której nie kładziono różnic językowych od podstaw wydaje się błaha. Czy jednak tak jest ? Czy utylizacja odpadów ma jakiekolwiek znaczenie?

Krótka definicja

Słowo utylizacja znaczny nic innego jak wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Utylizacja podchodzi z języka francuskiego, a dokładniej brzmi „Utylization”.

Czym są surowce wtórne

Najprościej mówiąc są to odpady i wszelkie zużyte produkty nadające się do dalszego przekształcania.  Skoro pod pojęciem utylizacja odpadów rozumie się wykorzystanie odpadów jak surowców wtórnych, to czy to przypadkiem nie wiąże się z pojęciem takim jak odzysk odpadów? Czy utylizację przypadkiem nie rozumiemy zbyt potocznie jako zniszczenie odpadów? One będą zawsze, można je co najwyżej w jakiś sposób przekształcać. Pojawiać śmieci nam się będą wszędzie, bez względu na to jaką metodą będziemy je chcieli „potraktować”

Unieszkodliwianie odpadów

Unieszkodliwanie odpadów to szereg procesów technologicznych, które mają na celu zminimalizowanie do minimum zneutralizowanie wpływu odpadów na środowisko oraz organizmy żywe w tym przede wszystkim człowieka. Unieszkodliwianie odpadów powinno mieć miejsce wtedy, gdy w procesie produkcji nie udało nam się zastosować tzw. metody „zero waste”, czyli nie uniknęliśmy powstawania odpadów na jakichś etapach produkcji. Zgodnie z tą zasadą różne niepotrzebne rzeczy w różnych momentach wytwarzania produktu powinny być od razu zagospodarowywane, między innymi poddawane odzyskowi.

Utylizacja odpadów = odzysk odpadów

Utylizacja odpadów to nic innego jak odzysk odpadów. Należy pamiętać, że pojęcie odzysku odpadów jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych. Wiele osób upiera się, że utylizacja odpadów polega na wywozie danych odpadów w jedno miejsce i je tam zostawiają.

Utylizacja odpadów, a recykling

Należy zadać sobie pytanie, czym różni się utylizacja odpadów,a  recykling. Utylizacja jest to przede wszystkim metoda wykorzystania odpadów – materiały, które można ewentualnie wykorzystać podaje się recyklingowi, pozostałe odpadki i produkty uboczne, które się już do tego nie nadają lub są szkodliwe unieszkodliwia się przeważnie spalając.

Recykling jest to powtórne przetwarzanie odpadów. Metoda ta dąży do maksymalnego wykorzystania materiałów przy jak najmniejszych kosztach przetworzenia. Dzięki recyklingowi możliwe jest odzyskanie surowców z opadów. Głównym celem jest ochrona naturalnych surowców i zmniejszenie ilości odpadów.