Co z wywozem śmieci we Wrocławiu od 1 lipca 2013?

Jak wiadomo, w tym dniu wchodzi nowa ustawa „śmieciowa”. Zgodnie z jej ustaleniami, każdy z nas nie będzie już zawierał osobnej umowy z firmą odbierającą śmieci, ale właścicielem śmieci stanie się gmina, co za tym idzie, z wywozu odpadów rozliczać będziemy się z gminą. W przypadku Wrocławia, za wywóz śmieci odpowiada spółka powołana przez gminę: Ekosystem.

O co chodzi z tymi deklaracjami śmieciowymi? 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla każdego właściciela nieruchomości, przedsiębiorcy i zarządcy nieruchomością w terminie do 30 czerwca.

Według obwiązującej ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Wynika z tego iż, właścicielem nieruchomości jest:

– właściciel domu jednorodzinnego,

– dzierżawca terenu,

– spółdzielnia mieszkaniowa,

– współnota mieszaniowa i wybrany przez nią zarządca.

Każdy z nich musi sporządzić więc deklaracje śmieciową, z której gmina (lub jej spółka) wyliczy ile śmieci będziemy miesięcznie produkować. Zależy to głownie od powierzchni jaką obejmuje nieruchomość oraz ilości zamieszkałych osób. Na tej podstawie wyliczona zostanie ilość śmieci i odpowiednia opłata.

Jak wypełnić deklarację śmieciową? Gdzie ją złożyć?

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla każdego właściciela nieruchomości, przedsiębiorcy i zarządcy nieruchomością w terminie do 30 czerwca.

Deklarację można wypełnić samodzielnie lub za pomocą specjalnego programu,  który wskazuje rubryki konieczne do wypełnienia: https://deklaracje.ekosystem.wroc.pl/ Wypełnioną deklarację należy podpisać i dostarczyć (również drogą pocztową) na adres: Ekosystem, ul. Michalczyka 23, 53 – 633 Wrocław

Spółka Ekosystem odpowiada za realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wrocławia. Czyli za kompleksowy wywóz śmieci wrocław.

Jeśli chodzi o mieszkańców wspólnot oraz spółdzielni, sytuacja jasna do końca nie jest. Bowiem zarządcy ww. jednostek, bronią się czasem przed składaniem deklaracji w imieniu mieszkańców (więcej informacji: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/912874,wroclaw-ile-za-wywoz-smieci-zaplacimy-od-lipca-bedziemy,id,t.html). Dla pewności najlepiej dowiedzieć się w sprawie śmieci u władz spółdzielni, bądź wspólnoty.

Kto i gdzie będzie odbierał nasze śmieci? 

Od 1 lipca to Gmina decyduje o zawieraniu umów  z firmami, wybranymi na drodze przetargów. Firmy te będą zajmować się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców z czterech sektorów, na jakie zostało podzielone miasto Wrocław.  Miasto Wrocław zostało podzielone na następujące sektory, wywóz śmieci Wrocław będzie realizowany przez następujące firmy w sektorach:

Sektor I – Stare Miasto i Śródmieście,

Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Sektor II – Krzyki,

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

Sektor III – Fabryczna,

Konsorcjum:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

Sektor IV – Psie Pole,

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych